24.10.2020-3.01.2021 r. - Zawieszenie zajęć szkolnych (klasy 1-8) 24.10.2020-3.01.2021 r. - Nauczanie zdalne (klasy 1-8) 23.12.2020-1.01.2021 r. - Zimowa przerwa świąteczna 4-17.01.2021 r. - Ferie zimowe

Rekrutacja dzieci zamieszkałych poza obwodem

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku

do klasy pierwszej

 

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

Rekrutacja dzieci spoza obwodu do naszej szkoły odbywa się w oparciu o następujące przepisy prawa oświatowego:

·        uchwały Nr XXX/316/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Malbork, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

·        zarządzenia nr 31/2020 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork w roku szkolnym 2020/2021 dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej.

Zgodnie z § 2 powyższej uchwały w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej, określa się następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

  1. kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do szkoły podstawowej lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek - 6 punktów,
  2. wielodzietność rodziny kandydata - 6 punktów,
  3. miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek - 5 punktów,
  4. kandydat, którego krewni, wspierający rodziców w zapewnieniu kandydatowi należytej opieki, mieszkają w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek - 3 punkty.

 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się na podstawie WNIOSKU rodziców (wniosek podpisują oboje rodziców).

Określa się następujące dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 2 ww. uchwały:

  1. w odniesieniu do kryterium określonego w § 2 pkt 1 - oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek,
  2. w odniesieniu do kryterium określonego w § 2 pkt 2 - oświadczenie rodzica o wielodzietność rodziny kandydata,
  3. w odniesieniu do kryterium określonego w § 2 pkt 3 - zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  4. w odniesieniu do kryterium określonego w § 2 pkt 4 - oświadczenie rodzica o tym, że krewni, wspierający rodziców w zapewnieniu kandydatowi należytej opieki, mieszkają w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek.

 

Rekrutacja elektroniczna

Rekrutacja dzieci, mieszkających poza obwodem szkoły, do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 będzie przeprowadzona z zastosowaniem ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU NABORU.

Od dnia 9 marca 2020 r. na stronie internetowej dla rodziców www.malbork.podstawowe.vnabor.pl dostępny będzie informator zawierający ofertę szkół podstawowych znajdujących się na terenie miasta Malborka. Rodzice mają możliwość przeglądania ofert, w których znajdują się takie informacje jak: dane teleadresowe szkoły podstawowej, szkoły oferta edukacyjna, opis placówki.

Elektroniczna rekrutacja za pomocą w/w strony internetowej do klas I w szkołach podstawowych rozpocznie się 10 marca 2020 r. i trwać będzie do dnia 23 marca 2020 r. i obejmuje wprowadzanie danych dzieci do systemu.             

Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji, rodzic jest zobowiązany do wypełnienia WNIOSKU o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Na pierwszej stronie WNIOSKU wpisujecie Państwo placówkę, do której chcielibyście w pierwszej kolejności zapisać dziecko. Na dole tej strony można wpisać maksymalnie dwie placówki „rezerwowe”, (drugiego i trzeciego wyboru), do których chcielibyście zapisać dziecko w przypadku, gdy w wybranej w pierwszej kolejności szkole podstawowej zabraknie miejsc. Jeśli wybierzecie tylko jedną placówkę, zmniejszycie swoje szanse na przyjęcie dziecka do pierwszej klasy w szkole podstawowej poza obwodem szkoły podstawowej, w którym dziecko mieszka.

 

Istnieją dwa sposoby składania podań przez rodziców:

  1. Rodzic wypełnia WNIOSEK elektronicznie poprzez stronę internetową: drukuje go i podpisuje (wniosek podpisują oboje rodziców), a następnie udaje się do szkoły podstawowej pierwszego wyboru (czyli placówki znajdującej się na pierwszym miejscu na liście placówek, do których dziecko stara się o przyjęcie) w celu złożenia WNIOSKU.
  2. Jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do Internetu, wypełnia ręcznie papierowy WNIOSEK i udaje się do placówki pierwszego wyboru, gdzie do systemu WNIOSEK wprowadzi dyrektor szkoły.

 

WNIOSEK rodzica wypełniony za pośrednictwem strony internetowej jest zapisany w systemie. Rodzic z wersją papierową podania musi koniecznie udać się osobiście do placówki pierwszego wyboru i potwierdzić WNIOSEK najpóźniej do 23 marca 2020 r. do godziny 15.00.

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork w roku szkolnym 2020/2021 dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 10.03.2020

od godz. 9.00

 

do 23.03.2020

do godz. 15.00

od 26.05.2020

od godz. 9.00

 

do 29.05.2020

do godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)

od 10.03.2020

do 25.03.2020

od 26.05.2020

do 02.06.2020

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

15.04.2020

o godz. 13.00

8.06.2020

o godz. 13.00

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 15.04.2020

od godz. 13.00

 

do 20.04.2020

do godz. 15.00

od 8.06.2020

od godz.13.00

 

do 15.06.2020

do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

24.04.2020

do godz. 13.00

16.06.2020*

do godz. 13.00

*Dopuszcza się przyjęcie kandydata w terminie do 31.08.2020 r. po przeprowadzeniu rekrutacji i postępowania uzupełniającego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.